Scenario 2: vrijstelling via EVC-route van praktijk

  Dit scenario is bestemd voor masterpsychologen, pedagogen en afgestudeerden van geestelijke gezondheidskunde met 5 jaar of meer relevante gesuperviseerde praktijkervaring die hun gz-competenties aan kunnen tonen.

   

  Scenario 2: Toelatingscriteria

  • Registratie van de VGCt als cognitief-gedragstherapeut (= volledig lidmaatschap) of NVRG-lid als systeemtherapeut.
   Aantoonbaar door: bewijs van registratie.
  • Tenminste 5 jaar gesuperviseerde relevante praktijkervaring (gerekend vanaf het behalen van het masterdiploma) van gemiddeld 24 uur per week (dat zijn 45 werkweken/jaar x 24 uur x 5 jaar = 5400 werkuren).
   Aantoonbaar door: een of meer werkgeversverklaringen of verklaring eigen praktijk.
   Zie bijv.: https://www.bigregister.nl/herregistratie/procedure-herregistratie/verklaring-werkervaring 
  • Tenminste 90 supervisiesessies/werkbegeidingssessies (postmaster; over relevante beroepsuitoefening) door een gz-psycholoog of supervisie (door een gz-psycholoog of supervisor van door FGzPt erkende vereniging) in het kader van de bovengenoemde registraties.
   Aantoonbaar door: supervisieverklaring(en).
  • Portfolio met bewijsstukken omtrent gz-competenties.
   Aantoonbaar door: het in te leveren portfolio

  Voor een toelichting voor de gespecialiseerde wetenschappelijke c.q. therapieverenigingen klik hier (zie toelichting bij artikel B10, pagina 26) of klik hier (artikel II, F).

  Noot:
  We houden deze lijst uit het Opleidingsbesluit Psychotherapeut aan, omdat dit het meest recente wijzigingsbesluit is van het College van de FGzPt (23 november 2021) m.b.t. de erkende specialistische psychotherapieverenigingen en het hier een breed gedragen besluit betreft.

  Scenario 2: Portfolio

  De kandidaat toont door middel van een gestructureerd portfolio aan dat de benodigde competenties aanwezig zijn. De onderdelen van het portfolio dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die gelden binnen de gz-opleiding. De opzet van het portfolio is te vinden in het rapport van APV-1 en hier (pagina 43 en 44) te lezen.

  Het definitieve portfolio zoals dit in 2023 is gehanteerd, vind je hier.

  Scenario 2: Aanmeldingsprocedure

  De potentiële kandidaat gaat in eerste instantie na of zij/hij in principe kan voldoen aan de toelatingscriteria.
  Kandidaten kunnen alleen worden aangemeld voor scenario 2 op voordracht van een P-opleider van één van de door 
  TOP-Opleidingsplaatsen erkende samenwerkingsverbanden (voor de start van de pilot).

  De werving van kandidaten kan plaatsvinden op twee manieren:

  1. Interne werving: Kandidaten die werkzaam zijn binnen een erkend samenwerkingsverband kunnen rechtstreeks voorgedragen worden door een door TOP-opleidingsplaatsen erkend samenwerkingsverband. Deze hebben hiervoor (binnen hun eigen proeftuin) een onafhankelijke selectieprocedure.
  2. Open werving: Alle potentiële kandidaten kunnen gebruik maken van de open werving. Dit kunnen kandidaten zijn die binnen en buiten de samenwerkingsverbanden werkzaam zijn. De vacature heeft in januari 2023 op de website gestaan en vind je hier. Selectie heeft plaats gevonden door (vertegenwoordigers van) P-opleiders van het samenwerkingsverband. Deze deden ook de voordracht aan de Stichting EVC. De voordracht vond plaats voor 1 maart 2023.

  Kandidaten hadden vervolgens van 1 maart 2023 tot 1 augustus 2023 de tijd om bewijsstukken van de vooropleidingseisen en het complete portfolio in te dienen ter beoordeling. Een gekwalificeerde assessor (gz-psycholoog getraind in EVC-assessment) beoordeelde de vooropleidingseisen en het portfolio op inhoud en formuleerde een advies. De voordracht vond plaats voor 1 oktober 2023. Dit advies is voorgelegd aan een hoofdopleider die het dossier beoordeelde en het definitieve besluit heeft genomen of de kandidaat toegelaten kon worden tot het cursorisch onderwijs dat behoort bij scenario 2. Inmiddels is duidelijk geworden in de evaluatie van deze periode dat het aanleveren van de vereiste bewijsdocumenten en het portfolio een tijdsinvestering vereist van 100 tot 200 uren per kandidaat. Gebleken is dat dit een energie- en tijdrovend proces is.

  Scenario 2: Cursorisch onderwijs

  De kandidaten die voldeden aan de toelatingscriteria zijn vervolgens toegelaten tot scenario 2 en volgen cursorisch onderwijs dat 132 contacturen beslaat. Dit scenario kent geen praktijkgedeelte.

  Er wordt onderwijs aangeboden op gebieden die onderdeel zijn van de competenties voor de gz-psycholoog maar die in andere opleidingen veel minder of niet aan bod komen. Het cursorisch onderwijs vindt face to face plaats. Het cursusprogramma is door de vier opleidingsinstellingen die meedoen (te weten de RINO-Amsterdam, PPO, de RINO-Groep en de RINO-Zuid) ontwikkeld en richt zich deels op diagnostiek, en daarnaast op professionele meta-competenties (ethiek, regelgeving, regiebehandelaarschap, kennis van de gezondheidszorg), groepsdynamica, en het benutten van wetenschappelijke kennis). Wanneer het cursorische gedeelte met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de deelnemer een door de hoofdopleider ondertekend getuigschrift waarmee de registratie tot gz-psycholoog kan worden aangevraagd.

  Het cursorisch onderwijs betreft één dag per week op een locatie centraal in Nederland. De startdatum is bepaald op 30 oktober 2023 en duurt circa 6 maanden.

  Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (Stichting EVC)

   Stadsplateau 7-8.22
  3521 AZ  UTRECHT

  E. info@evcvoorpsychologen.nl