Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom een Stichting EVC voor gz-psychologen?

Het is de bedoeling om landelijk uniforme en gecoördineerde EVC-procedures te ontwikkelen en uit te voeren, daarbij rekening houdend met de adviezen uit het programma APV. De stichting EVC ontwikkelt en realiseert procedures om personen die over de juiste competenties beschikken, versneld toe te leiden naar een BIG-registratie. Dit gebeurt naar analogie met andere verwante sectoren, zoals de opleidingen ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde, waarin EVC-procedures inmiddels hun waarde bewezen hebben.

De uitvoering van de EVC-procedures gebeurt vanuit één stichting en is daardoor functioneel en praktisch: de scenario’s kunnen in onderlinge samenhang efficiënt georganiseerd worden. Hierbij is gekozen voor een balans tussen ‘quick wins’ (de grote baten op korte termijn) en meer gedetailleerde maatwerkoplossingen. Een centrale organisatie heeft de voorkeur boven een decentrale organisatie, omdat financiële en organisatorische kaders duidelijker zijn en de subsidieverstrekking en -verantwoording eenvoudiger is.

De Stichting EVC heeft een tijdelijk karakter, en volgt daarmee de tijdelijkheid van de inzet van EVC’s. Na afronding van dit project draagt de stichting EVC de opgebouwde kennis en opgedane ervaring over aan het veld. De eerste opdracht van stichting EVC is het ontwikkelen en uitvoeren van een pilot, die richting moet geven aan de EVC-procedures.

 

Waarom een onafhankelijke stichting?

Het oprichten van een onafhankelijke stichting voorkomt het ontstaan van onduidelijkheid tussen de betrokken partijen, die ieder op onderdelen een formele verantwoordelijkheid hebben. De bedrijfsvoering en de juridische processen kunnen op deze manier niet vermengd worden met andere beleidsonderwerpen of organisaties.

 

Moeten de deelnemers aan de EVC-pilot in het opleidingsregister genoteerd worden?

Ja, dit is zo met de FGzPt afgesproken zodat er landelijk een compleet beeld blijft van ingeschreven deelnemers aan de GZ-opleiding.

 

 

Aanmelden

Kan ik mij alleen via de proeftuinen van TOP Opleidingsplaatsen aanmelden voor de EVC-pilot?

  • Aanmelden voor verkorte EVC-trajecten verliep via de P-opleiders van de door TOP Opleidingsplaatsen erkende samenwerkingsverbanden. Alleen zij deden de voordracht voor scenario 3: het 1-jarig traject. Zij hebben hun eigen aanmeldingsroute binnen de eigen proeftuin georganiseerd. Het toetreden tot Scenario 3 kan alleen via de samenwerkingsverbanden.
  • Voor scenario 2 (vrijstelling praktijk via EVC-route) is er vanaf medio januari 2023 ook naar kandidaten gezocht via de zogenaamde open werving.  Daartoe stond de vacature online en ook tot 1 februari 2023 op deze website en bij de nieuwsbrief en op de website van de NVRG, VGCt en NIP. Op 1 februari 2023 sloot de sollicitatietermijn. De open werving was bedoeld voor kandidaten die binnen en buiten een door TOP-Opleidingsplaatsen erkend samenwerkingsverband werkzaam zijn.  Selectie vond plaats door (vertegenwoordigers van) P-opleiders van een samenwerkingsverband. Deze deden ook de voordracht aan de Stichting EVC. De voordracht vond plaats voor 1 maart 2023.

Kan ik mij ook aanmelden als ik in een eigen praktijk werk?

Ja, dat kan mits je aan alle toelatingscriteria voldoet.

Op dit moment voldoe ik nog niet volledig aan de toelatingscriteria omdat ik nog een cursus moet afronden. Naar verwachting heb ik deze cursus positief afgerond voordat ik (als ik geselecteerd wordt) het portfolio definitief moet inleveren. Kan ik me dan wel aanmelden?

Op het moment van de definitieve voordracht door de door TOP Opleidingsplaatsen erkende samenwerkingsverbanden aan de Stichting EVC (1 maart 2023) moest aan alle toelatingscriteria zijn voldaan.

 

Kan een kandidaat met een buitenlands diploma zich aanmelden voor het EVC-traject?

Wanneer een kandidaat voorgedragen wordt, zullen de vooropleidingseisen getoetst worden door de assessor en de hoofdopleider. Cursusuren die in een ander land gemaakt en gehaald zijn, bijvoorbeeld bij een buitenlands congres kunnen tijdens het toetsingsproces meegewogen worden. Dit zullen individuele beslissingen zijn die te zijner tijd genomen worden. Hierover valt nu geen algemene uitspraak te doen.
Dit betekent dat bij voordracht er een hoger risico is dat de kandidaat niet aan de vooropleidingseisen voldoet omdat er nu geen definitief antwoord gegeven kan worden over hoe die toetsing uitvalt.

Vooropleiding

Kan ik mij als orthopedagoog aanmelden voor het EVC-traject scenario 2 of 3?

Ja, dit kan. Het EVC-traject is bedoeld voor ieder met een diploma dat recht geeft op toelating tot de gz-opleiding.

 

Kan ik als ik BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist of psychotherapeut het EVC-traject volgen om gz-psycholoog te worden?

Nee, dit kan niet. Het EVC-traject is bedoeld om psychologen en orthopedagogen die nog niet artikel 3 BIG-geregistreerd zijn te helpen om dit wel te worden.

 

Welke universitaire activiteiten vallen onder de toelatingseisen?

De Master Pedagogische Wetenschappen is onderdeel van de toelatingseisen.
Overige universitaire diploma’s of deelcertificaten leiden niet tot vrijstellingsuren voor de gz-opleiding aangezien dit een post-academische opleiding is.

 

Kan ik me aanmelden voor scenario 2 als ik geen volledig lid ben van de VGCt en/of NVRG maar wel voldoe aan alle andere eisen?

Nee, een volledig lidmaatschap van de VGCt en/of NVRG is een harde eis.

 

Wat wordt er verstaan onder gesuperviseerde relevante praktijkervaring?

Dit betreft praktijkervaring (= werkuren) met werkzaamheden op het gebied van diagnostiek en behandeling in de sectoren relevant voor de gz-opleiding (=jeugdzorg, ziekenhuis, GGZ, vrijgevestigden, ouderen, gehandicaptensector). Deze ervaring is opgedaan met daarbij aantoonbare supervisie en/of werkbegeleiding uitgevoerd door een BIG-geregistreerde hulpverlener (gz-psycholoog/psychotherapeut/orthopedagoog generalist).

 

Is het EVC-traject toegangelijk voor mensen met ervaring op het gebied van zowel V&O als K&J?

Het EVC-traject is toegankelijk voor zowel mensen met ervaring op het gebied van V&O als K&J.

 

Is het een vereiste dat de werkervaring de afgelopen 5 jaar betreft?

Nee, er is geen eis gesteld aan de periode wanneer de werkervaring of supervisie heeft plaatsgevonden.

 

Kunnen supervisiesessies binnen het traject tot lidmaatschap van een wetenschappelijke vereniging meetellen voor de te behalen tenminste 90 supervisiesessies?

Ja, dat kan.

 

Kan ik de gevolgde uren leertherapie ook meetellen voor de tenminste 90 supervisiesessies die ik moet hebben gehad?

Nee, leertherapiesessies tellen niet mee.

 

Telt werkbegeleiding binnen erkende GGZ-instellingen mee voor de tenminste 90 supervisiesessies die ik moet hebben gehad?

Ja, mits deze begeleiding is gegeven door een gz-psycholoog.

Scenario 1

Ik ben bijna klaar met het NIP K&J traject. Daarna wil ik graag de KP opleiding doen om mij verder te blijven ontwikkelen. Voor januari 2025 heb ik hiervoor een opleidingsplaats gevonden bij een organisatie. Zij hebben al aangegeven graag met mij dit opleidingstraject aan te willen gaan. Omdat de nieuwe  beroepenstructuur met een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2026 krijg ik mijn omzetting naar gz-psycholoog niet op tijd rond en ik heb die BIG-registratie nodig om in de KP-opleiding te kunnen komen. Dat betekent dat het uitstellen van de beroepenstructuur voor mij aanzienlijke gevolgen heeft. Om toch met de KP te kunnen beginnen ben ik op zoek naar een hoofdopleider die mij op basis van de NIP K&J registratie een vrijstelling kan geven voor de GZ opleiding, zodat ik op tijd geregistreerd ben als GZ psycholoog. 

De omzetting van de NIP-KJ registratie naar de GZ-registratie was onderdeel van scenario 1 van het EVC-project ( https://evcvoorpsychologen.nl/ ). Dit ging om een eenmalige volledige vrijstelling van de gz-opleiding voor diegenen die op 1 maart 2023 bij het NIP geregistreerd waren als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Die eenmalige vrijstellingsregeling is afgerond, er kunnen op basis daarvan dus geen omzettingen meer plaatsvinden.

Het staat hoofdopleiders in principe altijd vrij, om volgens landelijke standaarden, op individueel niveau voor onderdelen vrijstellingen voor de opleiding verlenen, maar dat valt dus buiten de EVC-pilot.

Over de beroepenstructuur

Los van EVC wordt inderdaad gewerkt aan een nieuwe BIG-beroepenstructuur voor de psychologische zorg. Deze wordt naar verwachting ingevoerd per 1 januari 2026. Binnen de nieuwe structuur worden de K&J-psycholoog en de gz-psycholoog samengevoegd in het nieuwe BIG-basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Voor kinder- en jeugdpsychologen (en voor hen die daartoe in opleiding zijn) komt er tzt een overgangsregeling naar het nieuwe BIG-beroep gz-psycholoog generalist. Hoe deze er precies uit zal zien (inclusief termijnen), is nu nog niet bekend. Houd hiervoor de website van het NIP in de gaten.  Zie ook https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepenstructuur/

 Hoe komt het cursorisch onderwijs eruit te zien?

Het cursorisch onderwijs zal één dag per 1 week betreffen, op een locatie centraal in Nederland. De inhoud van het cursorisch onderwijs is vergelijkbaar met de inhoud van het huidige gz-cursorisch onderwijs, met nadruk op diagnostiek en therapeutische meta competenties. Kijk voor meer informatie over het cursorisch onderwijs op de pagina over scenario 2.
Het cursorisch onderwijs gaat in het najaar van 2023 van start. Bij het cursorisch onderwijs behoren opdrachten die tevens met een positieve beoordeling dienen te worden afgerond.

 

Moet je bij deelname aan scenario 2 van werkplek wisselen?

Nee, voor scenario 2 is geen werkervaringseis in het opleidingstraject; daar is het niet verplicht om van werkplek te wisselen.

 

Middels welk format moeten de supervisiesessies aangetoond worden?

Voorgedragen kandidaten hebben een format aangeleverd gekregen. Daarnaast zijn de huidige formats van de erkende verenigingen ook bruikbaar.

Scenario 2

Hoe lang en hoeveel uur moet de kandidaat in scenario 2 werken naast de cursus van 100 – 150 uur?

Naast het volgen van het verplichte cursorisch aanbod zijn er geen werkureneisen. Aangenomen wordt dat de kandidaat de uren al gedaan heeft en deze competenties al bezit. De reguliere leer-werkcombinatie wordt in dit scenario dus losgelaten.

 

Hoe komt het cursorisch onderwijs eruit te zien?

Het cursorisch onderwijs zal één dag per 1 week betreffen, op een locatie centraal in Nederland. De inhoud van het cursorisch onderwijs is vergelijkbaar met de inhoud van het huidige gz-cursorisch onderwijs, met nadruk op diagnostiek en therapeutische meta competenties. Kijk voor meer informatie over het cursorisch onderwijs op de pagina over scenario 2.
Het cursorisch onderwijs gaat in het najaar van 2023 van start. Bij het cursorisch onderwijs behoren opdrachten die tevens met een positieve beoordeling dienen te worden afgerond.

 

Moet je bij deelname aan scenario 2 van werkplek wisselen?

Nee, voor scenario 2 is geen werkervaringseis in het opleidingstraject; daar is het niet verplicht om van werkplek te wisselen.

 

Middels welk format moeten de supervisiesessies aangetoond worden?

Voorgedragen kandidaten hebben een format aangeleverd gekregen. Daarnaast zijn de huidige formats van de erkende verenigingen ook bruikbaar.

Scenario 3

In scenario 3 moet je ervaring opdoen op een andere werkplek. Moet je voor al je uren naar de andere werkplek of mag dit ook voor bijv. 1 of 2 dagen zijn?

Doel van de gz-opleiding is een breed opleidingstraject met brede werkervaring. Van daaruit is een volledige ruil gewenst; 1 of 2 dagen lijkt te weinig voor een volledig brede gz-ervaring.

 

Als we de 2 kandidaten voor scenario 3 met elkaar van werkplek willen laten uitwisselen, mag dit dan ook een uitruil van K&J en V&O zijn?

Ja, dit mag naar inzicht van het samenwerkingsverband, rekening houdend met de (CV’s van de) kandidaten en na goedkeuring van het traject door de hoofdopleider.

 

Bij scenario 3 moet je 200 uur geaccrediteerde cursussen en scholingsactiviteiten bij door FGzPt erkende psychotherapieverenigingen gedaan hebben. Moet je deze 200 uur afgerond hebben voor 1 maart 2023? Dus voor de voordracht door de proeftuinleider?

Klopt, dit moet voor de voordracht afgerond zijn.

 

Tellen cursussen op het gebied van diagnostiek ook mee?

Ja, als ze erkend zijn en de geaccrediteerde cursussen en scholingsactiviteiten bij door FGzPt erkende psychotherapieverenigingen of wetenschappelijke verenigingen gedaan zijn of bij de beroepsverenigingen NIP, NVO, NVP.

 

Moet je bij deelname aan scenario 3 van werkplek wisselen?

Er geldt bij scenario 3 een werkervaringseis in het opleidingstraject. Gezien de beoogde brede competenties zal hier een wisseling van werkplek gevraagd worden.

 

Bezwaar en beroep

Kan ik bezwaar aantekenen en in beroep gaan tegen zaken waar ik het in de werving en selectie niet mee eens ben?

Nee, hier is niet voor gekozen. Er is na zorgvuldige afweging en consultatie van deskundigen m.b.t. het OER en bij opleidingsinstellingen door het bestuur van de Stichting EVC voor gekozen om dit niet te doen. Het betreft hier een pilot, waarbij leren en verbeteren voorop staan. Dat betekent ook dat tijdens het proces van bijvoorbeeld de werving en selectie geoefend wordt met een bepaalde vorm. Als je meedoet met de pilot dien je dat te begrijpen.

Financieel

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van het assessment, cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs?

Deze kosten worden betaald door de Stichting EVC.

 

Welke financiële gevolgen heeft deelname aan de pilot?

Voor route 3 kun je een vergelijkbare vergoeding verwachten als de beschikbaarheidsbijdrage. Niet alles daarover is al duidelijk.

 

Hoe ziet het proces van de financiering voor scenario 2 en 3 eruit?

De subsidie voor scenario 2 en 3 gaat naar de Stichting EVC en van daaruit worden de POI’s betaald. Er zijn afspraken gemaakt met alle POI’s over de betaling van de vergoede kosten. Voor scenario 2 bestaat geen vergoeding voor de uren besteed aan het maken van het portfolio of het volgen van het cursorisch onderwijs. 

 

Heeft deelname aan de pilot gevolgen voor het historisch opleidingsvolume (HOV) van een POI?

Opleidingsdagen binnen de EVC-pilot tellen niet mee met het historisch opleidingsvolume (HOV) van TOP Opleidingsplaatsen.

Toekomst van EVC

Komen er na de pilot nog meer EVC-plekken?

Dit is onbekend en hangt af van de uitkomsten van de pilot, de landelijke ontwikkelingen in het veld en besluitvorming van de overheid. Meer duidelijkheid hierover wordt niet voor het einde van de pilot (eind 2024) verwacht.

Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (Stichting EVC)

 Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ  UTRECHT

E. info@evcvoorpsychologen.nl