Scenario 3: éénjarig traject cursorisch en
praktijkonderwijs

  Dit scenario behelst een 1-jarige opleiding en kenmerkt zich door de Extra Verruimde Vrijstellingen (EVV). In dit scenario is de aanname dat masterpsychologen met 3 jaar relevante gesuperviseerde praktijkervaring en minimaal 200 uur aan geaccrediteerde cursussen van gespecialiseerde wetenschappelijke c.q. therapie-verenigingen minder tijd nodig hebben dan de reguliere instromers om aan de eindkwalificaties (in termen van competenties) te voldoen. Deze verkorte gz-opleiding omvat slechts één jaar met daarin één dag per week cursorisch onderwijs en vier dagen per week praktijkopleiding met een voltijds dienstverband.

   

  Scenario 3: Toelatingscriteria

  • Tenminste 200 uur geaccrediteerde cursussen en andere scholingsactiviteiten van gespecialiseerde wetenschappelijke/therapie-verenigingen (gerekend vanaf het behalen van het masterdiploma). De accreditatie van bovengenoemde cursussen dient te hebben plaatsgevonden door de FGzPt, het NIP, of relevante beroepsverenigingen.
  • Aantoonbaar door: bewijsstukken van afgeronde cursussen en activiteiten.
  • Tenminste 3 jaar 24 uur per week (in de afgelopen de 5 jaar) (dat zijn 45 werkweken/jaar x 24 uur x 3 jaar = 3240 werkuren) relevante praktijkervaring in een voor de gz-opleiding erkende praktijkopleidingsinstelling.
   Aantoonbaar door: een of meer werkgeversverklaringen of verklaring eigen praktijk.
   Zie bijv.: https://www.bigregister.nl/herregistratie/procedure-herregistratie/verklaring-werkervaring
  • Tenminste 45 uren postmaster supervisie/werkbegeleiding door een gz-psycholoog of supervisor van een door de FGzPt erkende vereniging (zie noot hieronder) in het kader van de bovengenoemde cursussen.
   Aantoonbaar door: supervisieverklaring(en) of soortgelijke verklaring(en) van beroepsverenigingen.
  • De kandidaat committeert zich aan het volgen van de voltijdse opleiding. In het kader van de pilot is een opleiding in deeltijd niet mogelijk.
   Aantoonbaar door: eigen verklaring.

  Voor een toelichting van de gespecialiseerde wetenschappelijke c.q. therapieverenigingen, klik HIER (artikel B.10) of klik hier (artikel II, F).

  Noot:
  We houden deze lijst uit het Opleidingsbesluit Psychotherapeut aan, omdat dit het meest recente wijzigingsbesluit is van het College van de FGzPt (23 november 2021) m.b.t. de erkende specialistische psychotherapieverenigingen en het hier een breed gedragen besluit betreft.

  Scenario 3: Aanmeldingsprocedure

  De enige manier om binnen de pilot in aanmerking te komen voor scenario 3 was op voordracht van een door TOP-Opleidingsplaatsen erkend samenwerkingsverbandWerving van kandidaten vond plaats onder werknemers werkzaam binnen instellingen die deel uitmaken van deze samenwerkingsverbanden. De voordracht werd gedaan door de P-opleider aan de Stichting EVC.

  De voordracht voor Scenario 3 vond plaats vóór 1 maart 2023. Een gekwalificeerde assessor (gz-psycholoog getraind in EVC-assessment) beoordeelde het aangeleverde dossier en formuleerde een advies. Dit advies is vervolgens voorgelegd aan een hoofdopleider die het dossier beoordeelde. De kandidaten die positief werden beoordeeld zijn daarna definitief toegelaten tot de verkorte opleiding.

  Scenario 3: De opleiding

  De 1-jarige opleiding bestaat uit een praktijkgedeelte van 4 dagen per week (totaal 1395 uren) en een cursorisch gedeelte van 1 dag per week (totaal 240 uren).

  Het cursorisch onderwijs wordt face-to-face aangeboden. Het praktijkgedeelte vindt plaats op minimaal één erkende gz-opleidingsplek, die niet de eigen werkplek is. De kandidaat is dus veranderd van werkplek.

  Voorafgaand aan de start van de verkorte opleiding diende de deelnemer samen met de praktijkopleider een Individueel Opleidingsplan (IOP) in dat door de hoofdopleider is goedgekeurd.  Wanneer zowel het cursorische gedeelte als het praktijkdeel met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de deelnemer in 2024 een door de hoofdopleider ondertekend getuigschrift waarmee de registratie tot gz-psycholoog kan worden aangevraagd.

  De startdatum voor het cursorisch onderwijs en het praktijkgedeelte waren begin september 2023.

  Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (Stichting EVC)

   Stadsplateau 7-8.22
  3521 AZ  UTRECHT

  E. info@evcvoorpsychologen.nl