Achtergrond

Al vele jaren is gesproken over de mogelijkheid om eerder verworven competenties (EVC’s) te laten meewegen in het volgen van de gz-opleiding. In 2021 heeft binnen het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV-1) de Werkgroep EVC een rapport opgeleverd met een concrete denkrichting en aanbevelingen over EVC. Dit rapport is binnen het veld breed omarmd. De Stichting EVC is een uitvloeisel van deze ontwikkelingen en is op verzoek van de Opleidingsraad en door de veldpartijen opgericht om praktische uitvoering te geven aan dit rapport.

Doel en uitvoering

Het doel van de EVC-pilot is om op relatief kleine schaal de uitvoerbaarheid te onderzoeken van twee verkorte opleidingstrajecten waarmee ervaren masterpsychologen kunnen voldoen aan de eindtermen van de gz-opleiding, om zodoende hun BIG-registratie te kunnen aanvragen.  Het ministerie van VWS heeft een projectsubsidie beschikbaar gesteld, waardoor 44 EVC-opleidingen kunnen worden toegelaten tot de pilot (22 voor scenario 2 en 22 voor scenario 3).

De reden achter de pilot is om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de tekorten aan gz-psychologen in de gezondheidszorg en aanpalende terreinen.

Er is een stuwmeer van masterpsychologen die al in het veld werkzaam zijn en die daarin al vele jaren competenties hebben ontwikkeld via werkervaring en scholing. Het honoreren hiervan  door het aanbieden van verkorte opleidingstrajecten moet hen eerder dan via de gebruikelijke route beschikbaar maken voor meer taken en verantwoordelijkheden binnen het werkveld.

Door middel van de pilot wordt onderzocht of verkorte opleidingstrajecten uitvoerbaar zijn, maar deze zijn uitdrukkelijk bedoeld als tijdelijke oplossing voor het geschetste probleem. De reguliere 2-jarige gz-opleiding is en blijf het uitgangspunt. Voor de langere termijn zal gekeken moeten worden naar de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Tenslotte zal op politiek niveau besloten moeten worden of de onderzochte scenario’s breed ingezet kunnen worden voor alle ervaren masterpsychologen. 

Aan het eind van de pilot in het najaar van 2024 zal de Stichting EVC een uitgebreide evaluatie uitvoeren waarin de vraag naar de uitvoerbaarheid en het rendement van de verkorte opleidingstrajecten centraal staat. Dit zal tenslotte leiden tot adviezen en aanbevelingen aan het ministerie van VWS en de relevante veldpartijen.

Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (Stichting EVC)

 Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ  UTRECHT

E. info@evcvoorpsychologen.nl