Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom een Stichting EVC voor gz-psychologen?

Het is de bedoeling om landelijk uniforme en gecoördineerde EVC-procedures te ontwikkelen en uit te voeren, daarbij rekening houdend met de adviezen uit het programma APV. De stichting EVC ontwikkelt en realiseert procedures om personen die over de juiste competenties beschikken, versneld toe te leiden naar een BIG-registratie. Dit gebeurt naar analogie met andere verwante sectoren, zoals de opleidingen ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde, waarin EVC-procedures inmiddels hun waarde bewezen hebben.

De uitvoering van de EVC-procedures gebeurt vanuit één stichting en is daardoor functioneel en praktisch: de scenario’s kunnen in onderlinge samenhang efficiënt georganiseerd worden. Hierbij kan gekozen worden voor een balans tussen ‘quick wins’ (de grote baten op korte termijn) en meer gedetailleerde maatwerkoplossingen. Een centrale organisatie heeft de voorkeur boven een decentrale organisatie, omdat financiële en organisatorische kaders duidelijker zijn en de subsidieverstrekking en -verantwoording eenvoudiger is.

De stichting EVC heeft een tijdelijk karakter, en volgt daarmee de tijdelijkheid van de inzet van EVC’s. Na afronding van dit project draagt de stichting EVC de opgebouwde kennis en opgedane ervaring over aan het veld. De eerste opdracht van stichting EVC is het ontwikkelen en uitvoeren van een pilot, die richting moet geven aan de EVC-procedures.

Waarom een onafhankelijke stichting?

Het oprichten van een onafhankelijke stichting voorkomt het ontstaan van onduidelijkheid tussen de betrokken partijen, die ieder op onderdelen een formele verantwoordelijkheid hebben. De bedrijfsvoering en de juridische processen kunnen op deze manier niet vermengd worden met andere beleidsonderwerpen of organisaties.

Moeten de deelnemers aan de EVC-pilot in het opleidingsregister genoteerd worden?

Op dit moment zijn we in gesprek met de FGzPt in hoeverre deelnemers aan de EVC-pilot ook ingeschreven worden in het opleidingsregister. De verwachting is van wel, zodat er landelijk een compleet beeld blijft van ingeschreven deelnemers aan de GZ-opleiding.

Aanmelden

Kan ik mij alleen via de proeftuinen van TOP Opleidingsplaatsen aanmelden voor de EVC-pilot?

  • Aanmelden voor verkorte EVC-trajecten verloopt via de P-opleiders van de door TOP Opleidingsplaatsen erkende samenwerkingsverbanden. Alleen zij doen de voordracht voor scenario 3: het 1-jarig traject. Zij organiseren hun eigen aanmeldingsroute binnen de eigen proeftuin. Wie hier niet werkzaam is, komt niet in aanmerking voor scenario 3.
  • Voor scenario 2 (vrijstelling praktijk via EVC-route) kun je je vanaf 19 januari 2023 aanmelden via de zogenaamde open werving. Je vindt de vacature tussen 19 januari en 1 februari 2023 op deze website en bij de nieuwsbrief en op de website van de NVRG, VGCt en NIP. Op 1 februari 2023 sluit de sollicitatietermijn. De open werving is bedoeld voor kandidaten die binnen en buiten een door TOP-Opleidingsplaatsen erkend samenwerkingsverband werkzaam zijn.  Selectie zal plaatsvinden door (vertegenwoordigers van) P-opleiders van een samenwerkingsverband. Deze doen ook de voordracht aan de Stichting EVC. De voordracht dient plaats te vinden voor 1 maart 2023.

Kan ik mij ook aanmelden als ik in een eigen praktijk werk?

Ja, dat kan mits je aan alle toelatingscriteria voldoet.

Op dit moment voldoe ik nog niet volledig aan de toelatingscriteria omdat ik nog een cursus moet afronden. Naar verwachting heb ik deze cursus positief afgerond voordat ik (als ik geselecteerd wordt) het portfolio definitief moet inleveren. Kan ik me dan wel aanmelden?

Op het moment van de definitieve voordracht door de door TOP Opleidingsplaatsen erkende samenwerkingsverbanden aan de Stichting EVC (1 maart 2023) moet aan alle toelatingscriteria worden voldaan.

Kan een kandidaat met een buitenlands diploma zich aanmelden voor het EVC-traject?

Wanneer een kandidaat voorgedragen wordt, zullen de vooropleidingseisen getoetst worden door asssessor en hoofdopleider. Cursusuren die in een ander land gemaakt en gehaald zijn, bijvoorbeeld bij een buitenlands congres kunnen tijdens het toetsingsproces meegewogen worden. Dit zullen individuele beslissingen zijn die tzt genomen worden. Hierover valt nu geen heldere uitspraak te doen.
Dit betekent dat bij voordracht er een hoger risico is dat de kandidaat niet aan de vooropleidingseisen voldoet omdat er nu geen definitief antwoord gegeven kan worden over hoe die toetsing uitvalt.

Vooropleiding

Kan ik mij als orthopedagoog aanmelden voor het EVC-traject scenario 2 of 3?

Ja, dit kan. Het EVC-traject is bedoeld voor ieder met een diploma dat recht geeft op toelating tot de gz-opleiding.

Kan ik als ik BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist of psychotherapeut het EVC-traject volgen om gz-psycholoog te worden?

Nee, dit kan niet. Het EVC-traject is bedoeld om psychologen en orthopedagogen die nog niet artikel 3 BIG-geregistreerd zijn te helpen om dit wel te worden.

Welke universitaire activiteiten vallen onder de toelatingseisen?

De master Pedagogische wetenschappen is onderdeel van de toelatingseisen.
Overige universitaire activiteiten leiden niet tot vrijstellingsuren voor de gz-opleiding
aangezien dit  een post-universitaire opleiding is.

Kan ik me aanmelden voor scenario 2 als ik geen volledig lid ben van de VGCt en/of NVRG maar wel voldoe aan alle andere eisen?

Nee, een volledig lidmaatschap van de VGCt en/of NVRG is een harde eis.

Wat wordt er verstaan onder gesuperviseerde relevante praktijkervaring?

Dit betreft praktijkervaring (= werkuren) met werkzaamheden op het gebied van diagnostiek en behandeling in de sectoren relevant voor de gz-opleiding (=jeugdzorg, ziekenhuis, GGZ, vrijgevestigden, ouderen, gehandicaptensector). Deze ervaring is opgedaan met daarbij aantoonbare supervisie en/of werkbegeleiding uitgevoerd door een BIG-geregistreerde hulpverlener (gz-psycholoog/psychotherapeut/orthopedagoog generalist).

Is het EVC-traject toegangelijk voor mensen met ervaring op het gebied van zowel V&O als K&J?

Het EVC-traject is toegankelijk voor zowel mensen met ervaring op het gebied van V&O als K&J.

Is het een vereiste dat de werkervaring de afgelopen 5 jaar betreft?

Nee, er is geen eis gesteld aan de periode wanneer de werkervaring of supervisie heeft plaatsgevonden.

Kunnen supervisiesessies binnen het traject tot lidmaatschap van een wetenschappelijke vereniging meetellen voor de te behalen tenminste 90 supervisiesessies?

Ja, dat kan.

Kan ik de gevolgde uren leertherapie ook meetellen voor de tenminste 90 supervisiesessies die ik moet hebben gehad?

Nee, leertherapiesessies tellen niet mee.

Telt werkbegeleiding binnen erkende GGZ-instellingen mee voor de tenminste 90 supervisiesessies die ik moet hebben gehad?

Ja, mits deze begeleiding is gegeven door een gz-psycholoog.

 

Scenario 2

Hoe lang en hoeveel uur moet de kandidaat in scenario 2 werken naast de cursus van 100 – 150 uur?

Naast het volgen van het verplichte cursorisch aanbod zijn er geen werkureneisen. Aangenomen wordt dat de kandidaat de uren al gedaan heeft EN deze competenties al bezit. De reguliere leer-werkcombinatie wordt in dit scenario dus losgelaten.

Hoe komt het cursorisch onderwijs eruit te zien?

Het cursorisch onderwijs zal één dag per 1 a 2 weken betreffen, op een locatie centraal in Nederland. De inhoud van het cursorisch onderwijs is vergelijkbaar met de inhoud van het huidige gz-cursorisch onderwijs, met nadruk op diagnostiek en therapeutische meta competenties. Kijk voor meer informatie over het cursorisch onderwijs op de pagina over scenario 2.
Het cursorisch onderwijs gaat in het najaar van 2023 van start.

Moet je bij deelname aan scenario 2 van werkplek wisselen?

Nee, voor scenario 2 is geen werkervaringseis in het opleidingstraject; daar is het niet verplicht om van werkplek te wisselen.

Middels welk format moeten de supervisiesessies aangetoond worden?

Voorgedragen kandidaten zullen een format aangeleverd krijgen. Daarnaast zijn de huidige formats van de erkende verenigingen ook bruikbaar.

 

Scenario 3

In scenario 3 moet je ervaring opdoen op een andere werkplek. Moet je voor al je uren naar de andere werkplek of mag dit ook voor bijv. 1 of 2 dagen zijn?

Doel van de gz-opleiding is een breed opleidingstraject met brede werkervaring. Van daaruit is in principe een volledige ruil gewenst, 1 of 2 dagen lijkt te weinig voor een volledig brede gz-ervaring.

Als we de 2 kandidaten voor scenario 3 met elkaar van werkplek willen laten uitwisselen, mag dit dan ook een uitruil van K&J en V&O zijn?

Ja, dit mag naar inzicht van het samenwerkingsverband, rekening houdend met de (CV van de) kandidaten en na goedkeuring van het traject door de hoofdopleider.

Bij scenario 3 moet je 200 uur geaccrediteerde cursussen en scholingsactiviteiten bij door FGzPt erkende psychotherapieverenigingen gedaan hebben. Moet je deze 200 uur afgerond hebben voor 1 maart 2023? Dus voor de voordracht door de proeftuinleider?

Klopt, dit moet voor de voordracht afgerond zijn.

Tellen cursussen op het gebied van diagnostiek ook mee?

Ja, als ze erkend zijn en de geaccrediteerde cursussen en scholingsactiviteiten bij door FGzPt erkende psychotherapieverenigingen of wetenschappelijke verenigingen gedaan zijn of bij de beroepsverenigingen NIP, NVO, NVP.

Moet je bij deelname aan scenario 3 van werkplek wisselen?

Er geldt bij scenario 3 een werkervaringseis in het opleidingstraject. Gezien de beoogde brede competenties zal hier een wisseling van werkplek gevraagd worden.

Financieel

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van het assessment, cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs?

Deze kosten worden betaald door Stichting EVC.

Welke financiële gevolgen heeft deelname aan de pilot?

Voor route 3 kun je een vergelijkbare vergoeding verwachten als de beschikbaarheidsbijdrage. Niet alles daarover is al duidelijk.

Hoe ziet het proces van de financiering voor scenario 2 en 3 eruit?

De subsidie voor scenario 2 en 3 gaat naar de Stichting EVC en van daaruit worden de POI’s betaald. De omvang van de subsidies voor de POI’s scenario 3 zijn nog niet bekend. Meer exacte bedragen worden waarschijnlijk de komende maanden, hopelijk voor 1 maart (definitieve voordracht) bekend gemaakt, mede afhankelijk van de subsidietoekenning.

Heeft deelname aan de pilot gevolgen voor het historisch opleidingsvolume (HOV)?

Opleidingsdagen binnen de EVC-pilot tellen NIET mee met het historisch opleidingsvolume (HOV) van TOP Opleidingsplaatsen.

Toekomst van EVC

Komen er na de pilot nog meer EVC-plekken?

Dit is onbekend en hangt af van de uitkomsten van de pilot, de landelijke ontwikkelingen in het veld en besluitvorming van de overheid. Meer duidelijkheid wordt niet voor het einde van de pilot (eind 2024) verwacht.