Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom een Stichting EVC voor gz-psychologen?

Het is de bedoeling om landelijk uniforme en gecoördineerde EVC-procedures te ontwikkelen en uit te voeren, daarbij rekening houdend met de adviezen uit het programma APV. De stichting EVC ontwikkelt en realiseert procedures om personen die over de juiste competenties beschikken, versneld toe te leiden naar een BIG-registratie. Dit gebeurt naar analogie met andere verwante sectoren, zoals de opleidingen ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde, waarin EVC-procedures inmiddels hun waarde bewezen hebben.

De uitvoering van de EVC-procedures gebeurt vanuit één stichting en is daardoor functioneel en praktisch: de scenario’s kunnen in onderlinge samenhang efficiënt georganiseerd worden. Hierbij kan gekozen worden voor een balans tussen ‘quick wins’ (de grote baten op korte termijn) en meer gedetailleerde maatwerkoplossingen. Een centrale organisatie heeft de voorkeur boven een decentrale organisatie, omdat financiële en organisatorische kaders duidelijker zijn en de subsidieverstrekking en -verantwoording eenvoudiger is.

De stichting EVC heeft een tijdelijk karakter, en volgt daarmee de tijdelijkheid van de inzet van EVC’s. Na afronding van dit project draagt de stichting EVC de opgebouwde kennis en opgedane ervaring over aan het veld. De eerste opdracht van stichting EVC is het ontwikkelen en uitvoeren van een pilot, die richting moet geven aan de EVC-procedures.

Waarom een onafhankelijke stichting?

Het oprichten van een onafhankelijke stichting voorkomt het ontstaan van onduidelijkheid tussen de betrokken partijen, die ieder op onderdelen een formele verantwoordelijkheid hebben. De bedrijfsvoering en de juridische processen kunnen op deze manier niet vermengd worden met andere beleidsonderwerpen of organisaties.

Moeten de deelnemers aan de EVC-pilot in het opleidingsregister genoteerd worden?

Op dit moment zijn we in gesprek met de FGzPt in hoeverre deelnemers aan de EVC-pilot ook ingeschreven worden in het opleidingsregister. De verwachting is van wel, zodat er landelijk een compleet beeld blijft van ingeschreven deelnemers aan de GZ-opleiding.

Scenario 1

Ik zit in de opleiding tot GZ-psycholoog bij een opleidingsinstelling en ik ben al Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Het NIP biedt mij de gelegenheid om op grond van mijn registratie als KJ psycholoog NIP in aanmerking te komen voor een eenmalige EVC-vrijstellingsregeling voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Dat zou ik dan nog voor de zomer kunnen worden als ik het goed begrijp.

Dat betekent dat ik op kan houden met mijn opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO. Klopt dat?

Het klopt in ieder geval dat Stichting EVC en het NIP in goede afstemming met het ministerie van VWS, en na goedkeuring van hoofdopleiders GZ,  jou in de gelegenheid stellen (afgesproken in 2021 in APV 1, zie ook (link naar rapport EVC in APV 1) om op grond van je registratie als KJ psycholoog NIP in aanmerking te komen voor een eenmalige EVC-vrijstellingsregeling voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Deze procedure vindt de komende maanden plaats.

Het ophouden met je lopende opleiding tot gz-psycholoog heeft echter consequenties voor jezelf, de praktijk- en opleidingsinstelling, waar je je wel bewust van moet zijn. Je bent een verbintenis aangegaan met je praktijkinstelling die hiervoor een beschikbaarheidsbijdrage ontvangt, zodat jij bijv. supervisie en werkbegeleiding krijgt. Als jij stopt zit je ook niet meer in een werk-/opleidingstraject, hetgeen je wel met je praktijkinstelling afgesproken hebt in het kader van je eigen ontwikkeling. En dat geldt ook voor de opleidingsinstelling. Die heeft samen met de praktijkinstelling afgesproken jou op te leiden. Met de opleidings- en praktijkinstellingen ben je bepaalde verplichtingen aangegaan. Het is verstandig om na te gaan wat de (juridisch en financiële) consequenties zijn als je stopt met de opleiding.

Bovendien is de opleiding tot gz-psycholoog een (voor velen waardevolle) werkomgeving waarin je jezelf kunt ontwikkelen, meestal op meerdere afdelingen, onder een lagere (patiëntgebonden) productiviteit dan reguliere medewerkers. Deze ‘groeikans’ geeft een (gefaciliteerde) leerervaring die voor de meesten uniek is in de carrière. Zeker wanneer je al verder in je traject tot gz-psycholoog bent, kan dit een goede reden zijn om het traject af te maken ipv gebruik te maken van de vrijstellingsregeling.

Ons advies is daarom om met je praktijkinstelling het gesprek hierover aan te gaan en de consequenties van het stoppen met de gz-opleiding in kaart te brengen. Dit kan per persoon tot verschillende afspraken en uitkomsten leiden.

Ik ben psycholoog met een Kinder- en Jeugdregistratie NIP en ik volg de gz-opleiding. Via de eenmalige omzetting van Scenario 1 bij de EVC-pilot kan ik in juli mijn gz-certificaat ontvangen.  Omdat ik de opleiding tot gz-psycholoog in deeltijd doe is het cursorisch gedeelte wel afgerond in juli, maar mijn praktijkgedeelte nog niet. Krijg ik dan toch in juli 2023 mijn gz-certificaat of getuigschrift?

Het verkrijgen van een gz-certificaat in deze situatie kan op twee manieren. Dit kan via Scenario 1, waarbij de hoofdopleider die dit traject begeleidt de handtekening onder het certificaat zet. Dit kan echter ook doordat je de gz-opleiding gewoon afmaakt, waarbij de betreffende hoofdopleider van de gz-opleiding de handtekening zet. Het betreft in beide situaties geen ‘cursorische- of praktijkvrijstelling’, omdat het certificaat psycholoog Kinder- en Jeugd van het NIP als gelijkwaardig wordt gezien. Het wel of niet stoppen van de reguliere gz-opleiding heeft meerdere kanten, zie hiervoor ook een eerdere vraag bij onze FAQ. Het advies van onze zijde blijft om dit met de werkgever van de praktijkopleidingsinstelling te bespreken en af te stemmen.

Ik ben nu 3 jaar psycholoog met een Kinder- en Jeugdregistratie NIP en doe mee aan de eenmalige omzetting naar gz-psycholoog conform Scenario 1 van de EVC-pilot. Mag ik daarna als gz-psycholoog werkbegeleiding aan een piog geven, omdat ik al 3 jaar geregistreerd ben als psycholoog Kinder- en Jeugd NIP?

De werkzaamheden van een psycholoog met een Kinder- en Jeugdregistratie NIP kunnen niet automatisch gelijkgesteld worden aan die van een gz-psycholoog (denk aan het regiebehandelaarschap). De regelgeving hieromtrent staat dit ook niet toe. Conform artikel B8 van het GZ-opleidingsbesluit kun je pas werkbegeleider zijn als je tenminste 3 jaar als gz-psycholoog staat geregistreerd. Meer daarover lees je hier. De tijd als registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP telt dus niet mee. Het is vervolgens aan de hoofdopleider om eventueel dispensatie te verlenen in deze situatie, conform de geldende dispensatieregels.

Scenario 2

Hoe lang en hoeveel uur moet de kandidaat in scenario 2 werken naast de cursus van 100 – 150 uur?

Naast het volgen van het verplichte cursorisch aanbod zijn er geen werkureneisen. Aangenomen wordt dat de kandidaat de uren al gedaan heeft EN deze competenties al bezit. De reguliere leer-werkcombinatie wordt in dit scenario dus losgelaten.

Hoe komt het cursorisch onderwijs eruit te zien?

Het cursorisch onderwijs zal één dag per 1 a 2 weken betreffen, op een locatie centraal in Nederland. De inhoud van het cursorisch onderwijs is vergelijkbaar met de inhoud van het huidige gz-cursorisch onderwijs, met nadruk op diagnostiek en therapeutische meta competenties. Kijk voor meer informatie over het cursorisch onderwijs op de pagina over scenario 2.
Het cursorisch onderwijs gaat in het najaar van 2023 van start.

Moet je bij deelname aan scenario 2 van werkplek wisselen?

Nee, voor scenario 2 is geen werkervaringseis in het opleidingstraject; daar is het niet verplicht om van werkplek te wisselen.

Middels welk format moeten de supervisiesessies aangetoond worden?

Voorgedragen kandidaten zullen een format aangeleverd krijgen. Daarnaast zijn de huidige formats van de erkende verenigingen ook bruikbaar.

 

Scenario 3

In scenario 3 moet je ervaring opdoen op een andere werkplek. Moet je voor al je uren naar de andere werkplek of mag dit ook voor bijv. 1 of 2 dagen zijn?

Doel van de gz-opleiding is een breed opleidingstraject met brede werkervaring. Van daaruit is in principe een volledige ruil gewenst, 1 of 2 dagen lijkt te weinig voor een volledig brede gz-ervaring.

Als we de 2 kandidaten voor scenario 3 met elkaar van werkplek willen laten uitwisselen, mag dit dan ook een uitruil van K&J en V&O zijn?

Ja, dit mag naar inzicht van het samenwerkingsverband, rekening houdend met de (CV van de) kandidaten en na goedkeuring van het traject door de hoofdopleider.

Bij scenario 3 moet je 200 uur geaccrediteerde cursussen en scholingsactiviteiten bij door FGzPt erkende psychotherapieverenigingen gedaan hebben. Moet je deze 200 uur afgerond hebben voor 1 maart 2023? Dus voor de voordracht door de proeftuinleider?

Klopt, dit moet voor de voordracht afgerond zijn.

Tellen cursussen op het gebied van diagnostiek ook mee?

Ja, als ze erkend zijn en de geaccrediteerde cursussen en scholingsactiviteiten bij door FGzPt erkende psychotherapieverenigingen of wetenschappelijke verenigingen gedaan zijn of bij de beroepsverenigingen NIP, NVO, NVP.

Moet je bij deelname aan scenario 3 van werkplek wisselen?

Er geldt bij scenario 3 een werkervaringseis in het opleidingstraject. Gezien de beoogde brede competenties zal hier een wisseling van werkplek gevraagd worden.

Financieel

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van het assessment, cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs?

Deze kosten worden betaald door Stichting EVC.

Welke financiële gevolgen heeft deelname aan de pilot?

Voor route 3 kun je een vergelijkbare vergoeding verwachten als de beschikbaarheidsbijdrage. Niet alles daarover is al duidelijk.

Hoe ziet het proces van de financiering voor scenario 2 en 3 eruit?

De subsidie voor scenario 2 en 3 gaat naar de Stichting EVC en van daaruit worden de POI’s betaald. De omvang van de subsidies voor de POI’s scenario 3 zijn nog niet bekend. Meer exacte bedragen worden waarschijnlijk de komende maanden, hopelijk voor 1 mei (definitieve voordracht) bekend gemaakt, mede afhankelijk van de subsidietoekenning.

Heeft deelname aan de pilot gevolgen voor het historisch opleidingsvolume (HOV)?

Opleidingsdagen binnen de EVC-pilot tellen NIET mee met het historisch opleidingsvolume (HOV) van TOP Opleidingsplaatsen.

Toekomst van EVC

Gelden de toelatingscriteria die nu gelden voor de Scenario’s 2 en 3 ook na de pilot als er een vervolg komt?

Voor nu weten we dat nog niet en is dat absoluut nog niet duidelijk. Dat gaat pas blijken als we gaan evalueren aan het eind van de pilot. Ook dan weten we nog niet of het advies, dat we gaan geven op basis van onze evaluatie aan het ministerie van VWS, overgenomen wordt.

Komen er na de pilot nog meer EVC-plekken?

Dit is onbekend en hangt af van de uitkomsten van de pilot, de landelijke ontwikkelingen in het veld en besluitvorming van de overheid. Meer duidelijkheid wordt niet voor het einde van de pilot (eind 2024) verwacht.