Scenario 3:
Eénjarig traject cursorisch en praktijkonderwijs

De kandidaten die bij deze pilot in aanmerking komen voor scenario 3 zijn inmiddels toegelaten. De (voor)selectie is in maart 2023 afgerond.
Dit scenario behelst een 1-jarige opleiding en kenmerkt zich door de Extra Verruimde Vrijstellingen (EVV). In dit scenario is de aanname dat masterpsychologen met 3 jaar relevante gesuperviseerde praktijkervaring en minimaal 200 uur aan geaccrediteerde cursussen van gespecialiseerde wetenschappelijke c.q. therapie-verenigingen minder tijd nodig hebben dan de reguliere instromers om aan de eindkwalificaties (in termen van competenties) te voldoen. De kandidaten van deze verkorte gz-opleiding hebben één jaar vrijstelling en krijgen een opleiding met daarin één dag per week cursorisch onderwijs en vier dagen per week praktijkopleiding met een voltijds dienstverband.

Scenario 3: Toelatingscriteria

 • Tenminste 200 uur geaccrediteerde cursussen en andere scholingsactiviteiten van gespecialiseerde wetenschappelijke / therapie-verenigingen (gerekend vanaf het behalen van het masterdiploma). De accreditatie van bovengenoemde cursussen dient te hebben plaatsgevonden door de FGzPt, het NIP, of relevante beroepsverenigingen.
 • Aantoonbaar door: bewijsstukken van afgeronde cursussen en activiteiten.
 • Tenminste 3 jaar 24 uur per week (in de afgelopen de 5 jaar) (dat zijn 45 werkweken/jaar x 24 uur x 3 jaar = 3240 werkuren) relevante praktijkervaring in een voor de gz-opleiding erkende praktijkopleidingsinstelling.
  Aantoonbaar door: een of meer werkgeversverklaringen of verklaring eigen praktijk.
  Zie bijv.: https://www.bigregister.nl/herregistratie/procedure-herregistratie/verklaring-werkervaring
 • Tenminste 45 uren postmaster supervisie/werkbegeleiding door een gz-psycholoog of supervisor van door FGzPt erkende vereniging (zie noot hieronder) in het kader van de bovengenoemde cursussen.
  Aantoonbaar door: supervisieverklaring(en) of soortgelijke verklaring(en) van beroepsverenigingen.
 • De kandidaat committeert zich aan het volgen van de voltijdse opleiding. In het kader van de pilot is een opleiding in deeltijd niet mogelijk.
  Aantoonbaar door: eigen verklaring.

Voor een toelichting van de gespecialiseerde wetenschappelijke c.q. therapieverenigingen, klik HIER (artikel B.10) of klik hier (artikel II, F).

Noot:
We houden deze lijst uit het Opleidingsbesluit Psychotherapeut aan, omdat dit het meest recente wijzigingsbesluit is van het College van de FGzPt (23 november 2021) m.b.t. de erkende specialistische psychotherapieverenigingen en het hier een breed gedragen besluit betreft.

Scenario 3: Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure is inmiddels afgerond. De sluitingsdatum was 1 maart 2023. De potentiële kandidaten zijn (voor)geselecteerd en getoetst op de toelatingscriteria. De kandidaten voor scenario 3 zijn op voordracht van een door TOP-Opleidingsplaatsen erkend samenwerkingsverband (voor)geselecteerd. De werving vond plaats onder werknemers werkzaam binnen de instellingen die deel uitmaken van deze samenwerkingsverbanden. 

Ook de voordracht voor scenario 3 is op 1 maart 2023 afgerond. Een gekwalificeerde assessor (gz-psycholoog getraind in een EVC-assessment) beoordeelt vanaf half april het aangeleverde dossier en formuleert een advies. Dit advies wordt vervolgens voorgelegd aan een hoofdopleider die het dossier beoordeelt en kandidaten definitief toelaat tot de verkorte opleiding.

Scenario 3: De opleiding

De 1-jarige opleiding bestaat uit een praktijkgedeelte van 4 dagen per week (totaal 1395 uren) en een cursorisch gedeelte van 1 dag per week (totaal 240 uren).

Het cursorisch onderwijs wordt blended gegeven, dat wil zeggen als mix tussen face-to-face en online onderwijs. Het praktijkgedeelte vindt plaats op minimaal één erkende gz-opleidingsplek, die niet de eigen werkplek is. De kandidaat dient dus te veranderen van werkplek.

Voorafgaand aan de start van de verkorte opleiding dient de deelnemer samen met de praktijkopleider een Individueel Opleidingsplan (IOP) in dat door de hoofdopleider moet worden goedgekeurd.  Wanneer zowel het cursorische gedeelte als het praktijkdeel met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de deelnemer een door de hoofdopleider ondertekend getuigschrift waarmee de registratie tot gz-psycholoog kan worden aangevraagd.

Als startdatum voor het cursorisch onderwijs en het praktijkgedeelte wordt gestreefd naar september 2023.