Scenario 2: vrijstelling via EVC-route van praktijk

Dit scenario is bestemd voor masterpsychologen, pedagogen en afgestudeerden van geestelijke gezondheidskunde met 5 jaar of meer relevante gesuperviseerde praktijkervaring die ook gz-competenties aan kunnen tonen.

Scenario 2: Toelatingscriteria

 • Registratie van de VGCt als cognitief-gedragstherapeut (= volledig lidmaatschap) of NVRG-lid als systeemtherapeut.
  Aantoonbaar door: bewijs van registratie.
 • Tenminste 5 jaar gesuperviseerde relevante praktijkervaring (gerekend vanaf het behalen van het masterdiploma) van gemiddeld 24 uur per week (dat zijn 45 werkweken/jaar x 24 uur x 5 jaar = 5400 werkuren).
  Aantoonbaar door: een of meer werkgeversverklaringen of verklaring eigen praktijk.
  Zie bijv.: https://www.bigregister.nl/herregistratie/procedure-herregistratie/verklaring-werkervaring 
 • Tenminste 90 supervisiesessies/werkbegeidingssessies (postmaster; over relevante beroepsuitovening) door een gz-psycholoog of supervisie (door een gz-psycholoog of supervisor van door FGzPt erkende vereniging) in het kader van de bovengenoemde registraties.
  Aantoonbaar door: supervisieverklaring(en).
 • Portfolio met bewijsstukken omtrent gz-competenties.
  Aantoonbaar door: het in te leveren portfolio

Voor een toelichting voor de gespecialiseerde wetenschappelijke c.q. therapieverenigingen klik hier (zie toelichting bij artikel B10, pagina 26) of klik hier (artikel II, F).

Noot:
We houden deze lijst uit het Opleidingsbesluit Psychotherapeut aan, omdat dit het meest recente wijzigingsbesluit is van het College van de FGzPt (23 november 2021) m.b.t. de erkende specialistische psychotherapieverenigingen en het hier een breed gedragen besluit betreft.

Scenario 2: Portfolio

De kandidaat toont door middel van een gestructureerd portfolio aan dat de benodigde competenties aanwezig zijn. De onderdelen van het portfolio dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die gelden binnen de gz-opleiding. Het definitieve portfolio voor scenario 2 is bekend en ondertussen toegestuurd aan de geselecteerde kandidaten.

Scenario 2: Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure is inmiddels afgerond. De sluitingsdatum was 1 maart 2023. De potentiële kandidaten zijn (voor)geselecteerd en getoetst op de toelatingscriteria.
Kandidaten konden alleen worden aangemeld voor scenario 2 op voordracht van een P-opleider van één van de door TOP-Opleidingsplaatsen erkende samenwerkingsverbanden (voor de start van de pilot).

Selectie van kandidaten heeft plaatsgevonden op twee manieren:

 1. Interne werving: Kandidaten die werkzaam zijn binnen een erkend samenwerkingsverband kunnen rechtstreeks voorgedragen worden door een door TOP-opleidingsplaatsen erkend samenwerkingsverband. Deze hebben hiervoor (binnen hun eigen proeftuin) een onafhankelijke selectieprocedure.
 1. Open werving: Alle potentiële kandidaten kunnen gebruik maken van de open werving. Dit kunnen kandidaten zijn die binnen en buiten de samenwerkingsverbanden werkzaam zijn. De vacature hiervoor staat open vanaf de 2e helft van januari 2023. Selectie zal plaatsvinden door (vertegenwoordigers van) P-opleiders van het samenwerkingsverband. Deze doen ook de voordracht aan de Stichting EVC. De voordracht dient plaats te vinden voor 1 maart 2023.

Inmiddels zitten we in de fase waarin kandidaten tussen 1 maart 2023 en 1 augustus 2023 de tijd hebben om bewijsstukken van de vooropleidingseisen en het complete portfolio in te dienen ter beoordeling. Een gekwalificeerde assessor (gz-psycholoog getraind in een EVC-assessment) beoordeelt de vooropleidingseisen en het portfolio op inhoud en formuleert een advies.

Dit advies wordt vervolgens voorgelegd aan een hoofdopleider die het dossier beoordeelt en kandidaten definitief toelaat tot het cursorisch onderwijs dat behoort bij scenario 2.

Scenario 2: Cursorisch onderwijs

De kandidaten die voldoen aan de toelatingscriteria en vervolgens zijn toegelaten tot scenario 2 gaan zij cursorisch onderwijs volgen dat maximaal 150 contacturen beslaat. Dit scenario kent geen werkervaringseis of een praktijkgedeelte.

Er wordt onderwijs aangeboden op gebieden die onderdeel zijn van de competenties voor de gz-psycholoog maar die in andere opleidingen veel minder of niet aan bod komen. Het cursorisch onderwijs wordt blended gegeven, dat wil zeggen als mix tussen face-to-face en online onderwijs. Het cursusprogramma wordt momenteel ontwikkeld en richt zich deels op diagnostiek, en daarnaast voornamelijk op de professionele meta-competenties (ethiek, regelgeving, regiebehandelaarschap, kennis van de gezondheidszorg, benutten van wetenschappelijke kennis). Wanneer het cursorische gedeelte met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de deelnemer een door de hoofdopleider ondertekend getuigschrift waarmee de registratie tot gz-psycholoog kan worden aangevraagd.

Het cursorisch onderwijs zal één dag per 1 à 2 weken betreffen, op een locatie centraal in Nederland. De inhoud van het cursorisch onderwijs is vergelijkbaar met de inhoud van het huidige GZ-cursorisch onderwijs, met nadruk op diagnostiek en therapeutische meta competenties.

De startdatum zal op een nader te bepalen moment in het najaar van 2023 zijn.